Polityka dywidendy

Na przychody Tele-Polska Holding S.A. składają się dywidendy spółek zależnych oraz opłaty za zarządzanie, uwzględniające koszty aktualnie realizowanych projektów na rzecz spółek z grupy kapitałowej.

TPH S.A. jest spółką dominującą w grupie i posiada większościowe udziały w spółkach zależnych, co daje gwarancje w zakresie realizacji założonej polityki dywidendy w obrębie samej grupy. Wyraża się ona wolą głosowania podczas zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy w spółkach zależnych za wypłatą dywidendy w wysokości od 50% do 90% w zależności od bieżącej kondycji danej spółki zależnej oraz realizowanych w niej projektach inwestycyjnych.

W przypadku samej Tele-Polska Holding S.A. zgodnie z art. 395 KSH, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zgodnie ze Statutem winno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na swoim rachunku akcje w dniu, który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy.

Statut Emitenta  przewiduje możliwości wypłaty zaliczki na dywidendę. Warunki i sposób przekazania dywidendy ogłaszane będą przez Spółkę w formie raportów bieżących zgodnie z §39 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych. Warunki i termin przekazania dywidendy, w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o jej wypłacie, ustalane będą zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. Zgodnie z §91 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy") oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z §91 ust. 2. Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 9 dni.

Ponadto, stosownie do §26 Regulaminu GPW obowiązującego na rynku regulowanym, Emitent jest zobowiązany przekazywać GPW informacje o zamiarze wypłaty dywidendy i uzgadniania z GPW decyzji dotyczących wypłaty dywidendy, które mogą mieć wpływ na organizacje i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. Wypłata dywidendy będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z §97 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy.

Dotychczasowa polityka dywidendy, w tym za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi, nie przewidywała wypłat z zysku Emitenta akcjonariuszom. Zarząd Emitenta w latach 2009-2013 konsekwentnie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu zatrzymanie 100% zysku w spółce. Ostateczną decyzję w tej kwestii zawsze jednak podejmował w zależności od bieżących potrzeb inwestycyjnych grupy kapitałowej, aktualnej sytuacji rynkowej oraz aktualnego kosztu finansowania realizacji planów inwestycyjnych długiem. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Emitent nie planuje zmiany tej polityki i zamierza zatrzymywać w Spółce cały wypracowywany zysk kolejnych lat obrotowych w celu finansowania rozwoju Spółki i zwiększania jej wartości dla akcjonariuszy.