Prospekt emisyjny

ZASTRZEŻENIE

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

SKORZYSTANIE Z DOSTĘPU DO TEJ CZĘŚCI STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK ZAWARTYCH NA NIEJ INFORMACJI OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE OKREŚLONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW.

JEŻELI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA PONIŻSZE WARUNKI, NIE KORZYSTAJ Z DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ STRONY LUB JAKICHKOLWIEK ZAWARTYCH NA NIEJ INFORMACJI.

NINIEJSZE MATERIAŁY NIE SĄ ADRESOWANE ANI PRZEZNACZONE DO OGŁOSZENIA, PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI WŚRÓD OSÓB ZAMIESZKAŁYCH LUB MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII, ANI JAKIEJOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym komunikatem – dotyczy to wszystkich osób odwiedzających niniejszą stronę internetową. Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej zastrzeżenie prawne może ulec zmianie lub aktualizacji. Należy je przeczytać w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Tele-Polska Holding SA z siedzibą w Warszawie [„Emitent”] informuje, że w dniu 17 września 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny [„Prospekt”] sporządzony w związku z ofertą publiczną 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy [„Oferta Publiczna”] oraz z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie 14.000.000 akcji serii A, 10.500.000 akcji serii B, 4.500.000 akcji serii C, 400.000 akcji serii D, nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10.000.000 Akcji Serii E Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10.000.000 Praw do Akcji Serii E Emitenta.

Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 47 w związku z art. 45 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 roku, nr 185, poz. 1439 z późn. zm.). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o papierach wartościowych objętych Ofertą Publiczną jest Prospekt. W okresie swojej ważności Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta, www.tphsa.pl oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej oferującej papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, www.bossa.pl.

Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w akcje. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu, łącznie z aneksami do jego treści oraz komunikatami aktualizującymi.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski, Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia papierów wartościowych. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery Wartościowe objęte Prospektem nie mogą być publicznie oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Każdy inwestor nie będący obywatelem polskim lub zamieszkały lub przebywający lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować. Oferta Publiczna nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób przebywających na terenie USA. Oferta Publiczna nie jest również skierowana do rezydentów Szwajcarii, Australii, Kanady oraz Japonii.

Uwaga: poprzez akceptację niniejszego zastrzeżenia potwierdzają Państwo zapoznanie się z tym zastrzeżeniem i wyrażają zgodę na zawarte w nim ograniczenia.