Pytania i odpowiedzi

Udzielone pożyczki to pożyczki operacyjne wynikające z roli jaką w grupie pełni Tele-Polska Holding S.A. czyli zarządzanie finansowaniem projektów grupy. Pożyczki są udzielane podmiotom należącym do grupy. Pożyczki udzielone będące w bilansie na dzień 31.12.2009 zostały w całości spłacone w pierwszej połowie 2010 roku.
Odsetki wynikały z pożyczek udzielonych przez Tele-Polska Holding S.A. spółkom zależnym w ramach realizacji funkcji zarządzania finansowaniem projektów grupy.
Z należnych odsetek na koniec 2009 roku większość została zapłacona w pierwszej połowie 2010, spłata pozostałej części planowana jest do końca 2010. Spłata odsetek w grupie jest zgodna z założeniami finansowymi Zarządu i Zarząd nie widzi zagrożenia o którym mowa jest w pytaniu. Odsetki zostały wykazane jako dochód Spółki zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Należy podkreślić, iż w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym koszty i przychody wynikające z odsetek wypłaconych pomiędzy firmami grupy są przedmiotem korekt konsolidacyjnych i nie mają wpływu na wynik finansowy.
Fundamentalnym założeniem strategii wynagradzania Zarządu Tele-Polska Holding S.A. jest powiązanie wynagrodzenia bezpośrednio z wynikami Spółki oraz z wartością Spółki dla Akcjonariuszy. Zarząd wynagradzany jest w formie prawa do objęcia warrantów / akcji Spółki rozliczanego w trybie rocznym. Liczba oferowanych warrantów / akcji uzależniona jest od osiąganych wyników określonych wskaźnikami zysku netto, EBITDA oraz rynkowej kapitalizacji Spółki. Po raz pierwszy warranty / akcje mogą być zaoferowane Zarządowi po zakończeniu roku 2010.
TelePolska Sp. z o.o. – podmiot zależny eTelko Sp. z o.o. – podmiot zależny TelTraffic Sp. z o.o. – podmiot zależny DID Sp. z o.o. – podmiot zależny
Transakcje akwizycji przeprowadzone przez Tele-Polska Holding S.A. zostały rozliczone poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności z tytułu należności wynikających z emisji akcji oraz wynikających z ceny kupowanych udziałów. Emisje akcji Tele-Polska Holding S.A. przeprowadzone w roku 2009 zostały rozliczone w części omówionymi wcześniej potrąceniami, a w pozostałej części wkładami pieniężnymi.
Erlizima Investments Limited, od której Tele-Polska Holding S.A. nabyła udziały w spółce TelTraffic Sp. z o.o., uczestniczyła w emisji akcji serii B oraz C i jest powiązana z Tele-Polska Holding S.A. jako akcjonariusz. Podmiot, od którego Tele-Polska Holding S.A. nabyła udziały DID Sp. z o.o. jest podmiotem niepowiązanym z Tele-Polska Holding S.A. Zarząd nie posiada informacji o istnieniu powiązań pomiędzy podmiotami, od których Tele-Polska Holding S.A. nabyła udziały spółek TelTraffic Sp. z o.o. oraz DID Sp. z o.o. a członkami organów Tele-Polska Holding S.A.
To jest kwestia techniczna i wydaje mi się, że za wcześnie o tym mówić. Jeden z rozważanych scenariuszy zakłada nową emisję akcji i być może częściowe upłynnienie walorów któregoś z naszych akcjonariuszy. Na pewno będziemy starali się pogodzić interesy samej spółki oraz akcjonariuszy - przede wszystkim dotychczasowych, którzy będą z nami w czasie debiutu.
Rolę animatorem pełni dla naszej spółki Noble Securities. Podejmujemy starania aby wahania kursu akcji nie były zbyt duże. Mamy jednak ograniczone możliwości w tym zakresie. Uważamy także, że taka też jest specyfika rynku NewConnect. Dla jednych to zaleta, dla innych wada. Nasi najwięksi akcjonariusze trzymają w większości akcje TPH i tym samym powodują utrzymywanie się niskiego free-float. Nawet ostatnia transakcja w której własciciela zmieniło ok. 10% akcji została przeprowadzona w ramach transakcji pakietowej, przy wycenie powyżej obecnego kursu (transakcja zrealizowana za 2,25 zł za akcje, dzisiejsza wycena 2,08 zł). Nie było więc sytuacji jakiej obawiali się niektórzy drobni inwestorzy, "wysypu" akcji na rynek. Nie przewiduję takiego scenariusza także w dającej się przewidzieć przyszłości. Liczę, że w perspektywie kilku miesięcy sytuacja sie poprawi. Warto podkreślić, że TPH rozwija się stabilnie, zgodnie z przyjętym planem, a grupa nie szuka obecnie kapitału. Zgadzam się jednak, iż ostatnio spadek kursu akcji może niepokoić. Dlatego też, podjąłem działania zmierzajace do przybliżenia spółki szerszej rzeszy potencjalnych inwestorów (np. ostatni wywiad jakiego udzieliłem w bankier.pl, czy przygotowany serwis inwestorski na portalu parkiet.com). Nie ma jednak obiektywnego powodu po stronie spółki dla którego akcje miałyby tracić na wartości.
Z naszej perspektywy taka jest specyfika rynku NewConnect a biorąc pod uwagę niski free float takie sytuacje są nie do uniknięcia. Spółka rozwija się planowo i nie dzieje się na dzień dzisiejszy, wedle naszej wiedzy, nic co miałoby spowodować gwałtowny spadek jej wartości, być może poza spekulacyjnymi transakcjami skutkującymi obniżeniem ceny waloru a zatem i zmniejszeniem kapitalizacji. Na to jednak jako Zarząd nie mamy bezpośredniego wpływu i możliwości zareagowania. W miarę możliwości o kurs i obroty dba animator TPH którym jest Dom Maklerski Noble Securities. Jednakże ważną informacją powinna być dla Pana transakcja sprzed paru dni, zakupu przez W Investments Ltd. ponad 10% pakietu akcji TPH SA po cenie 2,25 zł za walor. Informowaliśmy o tym w raporcie bieżącym nr 16 i 18. Skoro nasz znaczący akcjonariusz powiększa pakiet, to prawdopodobnie wierzy w rozwój TPH oraz zapewne popiera starania Zarządu. Choć nie podajemy prognoz, od dłuższego czasu deklarujemy chęć przejścia na parkiet główny a to oznacza, że z czasem zwiększy się płynność akcji (wymogi giełdy) a zatem wahania powinny się zmniejszyć, jak również spółka będzie starała się osiągnąć i zaprezentować jak najlepsze wyniki. Na koniec dodam, że charakter działalności spółki stawia ją w rzędzie stabilnych biznesów, co jednocześnie, w naszym wypadku, oznacza brak spektakularnych kontraktów ale także, ograniczone ryzyko wielkich porażek. Nasze przychody generowane są przez ogromną ilość mniejszych transakcji codziennie wykonywanych przez naszych abonentów korzystających z naszych usług telekomunikacyjnych. Staramy się prowadzić nasz biznes rzetelnie i jesteśmy przeciwni działaniom PR bez pokrycia, nawet wbrew oczekiwaniom niektórych mniejszych akcjonariuszy. Osobiście wierzę, że w dłuższej perspektywie takie podejście przysłuży się Spółce. To też oddaje nasze przekonanie i chęć do posiadania przez spółkę stabilnego i długoterminowego akcjonariatu.
Jak już informowaliśmy poprzez strony internetowe TPH S.A. w sekcji "Relacje Inwestorskie" -> "Pytania i odpowiedzi" w dniu 12.02.2010 r.: Strata za IV kwartał 2009 wynika głównie z podjęcia decyzji przez spółki zależne o zbyciu nieściągalnych wierzytelności, co niestety związane było z koniecznością poniesienia kosztów tych operacji. Zdarzenia te miały charakter jednorazowy.
O umowach znaczących Spółka informuje zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie. Nie możemy udzielić Panu odpowiedzi w innej formie niż poprzez stosowny raport, po powzięciu wiadomości o takiej umowie lub podjeciu decyzji o realizacji znaczącej lub istotnej inwestycji. Publikowane wyniki pokazuja jednak, że wkładamy wiele wysiłku w rozwój firmy i jak widać, skutecznie (istotny wzrost przychodów do 118 mln zł, odnotowanie 1 mln zł zysku w porównaniu do 0,5 mln zł straty w ubiegłym roku).
Emisja serii akcji C została objęta w ubiegłym roku i ich wprowadzenie do obrotu nie oznacza ich sprzedaży a jedynie daje taką możliwość akcjonariuszom. Spółka od początku deklarowała wprowadzenie wszystkich akcji do obrotu. Jednakże grupa kapitałowa Tele-Polska Holding S.A. pozostaje w obszarze zainteresowania inwestorów, podobnie jak i inne dobrze rozwijajace się i prosperujące przedsięwzięcia biznesowe. W przypadku sprzedaży akcji serii C przez ich posiadaczy spodziewałbym się raczej transakcji pakietowych niż próby upłynnienia takiej ilości walorów podczas sesji giełdowej. Jest to jednak decyzja posiadaczy akcji za których Zarząd nie może się wypowiadać.
Na dzień dzisiejszy nie planujemy wprowadzać żadnej spółki z grupy kapitałowej TPH na rynek NewConnect. Jest już na nim spółka dominująca Tele-Polska Holding S.A. Naszym celem jest wprowadzenie grupy na duży parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2011 r.
Narastająco za IV kwartały 2009 roku Grupa pokazała dobre rezultaty. Wynik na sprzedaży oraz EBITDA (5,8 mln zł) pokazują, że spółka zrobiła duży postęp w porównaniu do lat ubiegłych. Osiągnięcie ponad 1 mln zł skonsolidowanego zysku netto za 4 kwartały 2009 roku, w stosunku do ponad 0,5 mln straty w roku 2008 stanowi znaczącą poprawę. Grupa rozwija się co oznacza konieczność ponoszenia kosztów tego rozwoju, ale także reorganizacji i uporządkowania spraw wewnątrz wszystkich spółek Grupy. Strata za IV kwartał 2009 wynika głównie z podjęcia decyzji przez spółki zależne o zbyciu nieściągalnych wierzytelności, co niestety związane było z koniecznością poniesienia kosztów tych operacji. Zdarzenia te miały charakter jednorazowy.
W chwili obecnej Grupa Kapitałowa TPH nie ubiega się o dofinansowanie ze środków UE. Nie wykluczamy jednak, że przygotowywane przez nas projekty inwestycyjne zostaną w części sfinansowane z wykorzystaniem unijnych dotacji. Decyzję w tym zakresie planujemy podjąć w drugim kwartale br. Gdybyśmy zdecydowali się na taki krok, ewentualne rozstrzygnięcia w kwestii przyznania dotacji oraz podpisanie stosownej umowy z jednostką finansującą, miałyby miejsce odpowiednio w trzecim i czwartym kwartale 2010. O naszych działaniach w tym zakresie Spółka będzie informowała zgodnie z wymogami obowiązującymi spółki publiczne.
Spółka pozyskała z emisji 400 tys. akcji serii D - 720 tys. zł i nadal korzysta z tych środków, realizując cele i zadania prezentowane inwestorom w związku z tą emisją.
Spółka nie planuje przeprowadzać w bieżącym roku emisji akcji. Jeśli tak miałby się stać to wskutek pojawienia się jakiejś atrakcyjnej możliwości inwestycyjnej inicjowanej spoza otoczenia spółki. Obecnie nic mi o takiej nie wiadomo.
Tak, Tele-Polska Holding S.A. wybiera się na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem wejścia na NewConnect było właśnie przygotowanie się do tego wydarzenia oraz lepsze zrozumienie zasad obowiązujących spółki publiczne, tak aby po debiucie na parkiecie głównym, skoncentrować się na realizacji celów biznesowych. Przeniesienie się z NewConnect na parkiet główny GPW planujemy na drugi kwartał 2011 roku, zaś sama procedura oczywiście rozpocznie się odpowiednio wcześniej.
Przychody za 2008 rok wyniosły 79 695 tys. zł zaś EBITDA 960 tys. zł. Po trzech kwartałach 2009 roku spółka poinformowała w skonsolidowanym raporcie okresowym o przychodach na poziomie 75 003 tys. zł oraz EBITDA 4 777 tys. zł. Raport za czwarty kwartał 2009 zostanie podany do publicznej wiadomości 11 lutego 2010, jednakże możemy już potwierdzić, że poziom przychodów będzie istotnie wyższy niż w roku 2008. Opublikowana prognoza zakłada osiągnięcie pułapu 100 mln zł przychodów skonsolidowanych za 2009 rok. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej pod adresem: http://www.tphsa.pl/relacje-inwestorskie-40