Pytania i odpowiedzi

Udzielone pożyczki to pożyczki operacyjne wynikające z roli jaką w grupie pełni Tele-Polska Holding S.A. czyli zarządzanie finansowaniem projektów grupy. Pożyczki są udzielane podmiotom należącym do grupy. Pożyczki udzielone będące w bilansie na dzień 31.12.2009 zostały w całości spłacone w pierwszej połowie 2010 roku.
Odsetki wynikały z pożyczek udzielonych przez Tele-Polska Holding S.A. spółkom zależnym w ramach realizacji funkcji zarządzania finansowaniem projektów grupy.
Z należnych odsetek na koniec 2009 roku większość została zapłacona w pierwszej połowie 2010, spłata pozostałej części planowana jest do końca 2010. Spłata odsetek w grupie jest zgodna z założeniami finansowymi Zarządu i Zarząd nie widzi zagrożenia o którym mowa jest w pytaniu. Odsetki zostały wykazane jako dochód Spółki zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Należy podkreślić, iż w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym koszty i przychody wynikające z odsetek wypłaconych pomiędzy firmami grupy są przedmiotem korekt konsolidacyjnych i nie mają wpływu na wynik finansowy.
TelePolska Sp. z o.o. – podmiot zależny eTelko Sp. z o.o. – podmiot zależny TelTraffic Sp. z o.o. – podmiot zależny DID Sp. z o.o. – podmiot zależny
Transakcje akwizycji przeprowadzone przez Tele-Polska Holding S.A. zostały rozliczone poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności z tytułu należności wynikających z emisji akcji oraz wynikających z ceny kupowanych udziałów. Emisje akcji Tele-Polska Holding S.A. przeprowadzone w roku 2009 zostały rozliczone w części omówionymi wcześniej potrąceniami, a w pozostałej części wkładami pieniężnymi.
Jak już informowaliśmy poprzez strony internetowe TPH S.A. w sekcji "Relacje Inwestorskie" -> "Pytania i odpowiedzi" w dniu 12.02.2010 r.: Strata za IV kwartał 2009 wynika głównie z podjęcia decyzji przez spółki zależne o zbyciu nieściągalnych wierzytelności, co niestety związane było z koniecznością poniesienia kosztów tych operacji. Zdarzenia te miały charakter jednorazowy.
Narastająco za IV kwartały 2009 roku Grupa pokazała dobre rezultaty. Wynik na sprzedaży oraz EBITDA (5,8 mln zł) pokazują, że spółka zrobiła duży postęp w porównaniu do lat ubiegłych. Osiągnięcie ponad 1 mln zł skonsolidowanego zysku netto za 4 kwartały 2009 roku, w stosunku do ponad 0,5 mln straty w roku 2008 stanowi znaczącą poprawę. Grupa rozwija się co oznacza konieczność ponoszenia kosztów tego rozwoju, ale także reorganizacji i uporządkowania spraw wewnątrz wszystkich spółek Grupy. Strata za IV kwartał 2009 wynika głównie z podjęcia decyzji przez spółki zależne o zbyciu nieściągalnych wierzytelności, co niestety związane było z koniecznością poniesienia kosztów tych operacji. Zdarzenia te miały charakter jednorazowy.
Spółka pozyskała z emisji 400 tys. akcji serii D - 720 tys. zł i nadal korzysta z tych środków, realizując cele i zadania prezentowane inwestorom w związku z tą emisją.
Przychody za 2008 rok wyniosły 79 695 tys. zł zaś EBITDA 960 tys. zł. Po trzech kwartałach 2009 roku spółka poinformowała w skonsolidowanym raporcie okresowym o przychodach na poziomie 75 003 tys. zł oraz EBITDA 4 777 tys. zł. Raport za czwarty kwartał 2009 zostanie podany do publicznej wiadomości 11 lutego 2010, jednakże możemy już potwierdzić, że poziom przychodów będzie istotnie wyższy niż w roku 2008. Opublikowana prognoza zakłada osiągnięcie pułapu 100 mln zł przychodów skonsolidowanych za 2009 rok. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej pod adresem: http://www.tphsa.pl/relacje-inwestorskie-40