Pytania i odpowiedzi

Erlizima Investments Limited, od której Tele-Polska Holding S.A. nabyła udziały w spółce TelTraffic Sp. z o.o., uczestniczyła w emisji akcji serii B oraz C i jest powiązana z Tele-Polska Holding S.A. jako akcjonariusz. Podmiot, od którego Tele-Polska Holding S.A. nabyła udziały DID Sp. z o.o. jest podmiotem niepowiązanym z Tele-Polska Holding S.A. Zarząd nie posiada informacji o istnieniu powiązań pomiędzy podmiotami, od których Tele-Polska Holding S.A. nabyła udziały spółek TelTraffic Sp. z o.o. oraz DID Sp. z o.o. a członkami organów Tele-Polska Holding S.A.
O umowach znaczących Spółka informuje zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie. Nie możemy udzielić Panu odpowiedzi w innej formie niż poprzez stosowny raport, po powzięciu wiadomości o takiej umowie lub podjeciu decyzji o realizacji znaczącej lub istotnej inwestycji. Publikowane wyniki pokazuja jednak, że wkładamy wiele wysiłku w rozwój firmy i jak widać, skutecznie (istotny wzrost przychodów do 118 mln zł, odnotowanie 1 mln zł zysku w porównaniu do 0,5 mln zł straty w ubiegłym roku).
Na dzień dzisiejszy nie planujemy wprowadzać żadnej spółki z grupy kapitałowej TPH na rynek NewConnect. Jest już na nim spółka dominująca Tele-Polska Holding S.A. Naszym celem jest wprowadzenie grupy na duży parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2011 r.
W chwili obecnej Grupa Kapitałowa TPH nie ubiega się o dofinansowanie ze środków UE. Nie wykluczamy jednak, że przygotowywane przez nas projekty inwestycyjne zostaną w części sfinansowane z wykorzystaniem unijnych dotacji. Decyzję w tym zakresie planujemy podjąć w drugim kwartale br. Gdybyśmy zdecydowali się na taki krok, ewentualne rozstrzygnięcia w kwestii przyznania dotacji oraz podpisanie stosownej umowy z jednostką finansującą, miałyby miejsce odpowiednio w trzecim i czwartym kwartale 2010. O naszych działaniach w tym zakresie Spółka będzie informowała zgodnie z wymogami obowiązującymi spółki publiczne.