Raporty bieżące, 2010

Informacja na temat przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 listopada 2010 r.

Nr EBI 45/2010, 16 listopad 2010

Zarząd Emitenta Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż z uwagi na brak wymaganego kworum na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 16 listopada 2010 roku nie zostały podjęte jakiekolwiek uchwały.

Zarząd przypomina, iż zgodnie z postanowieniem §32 ust. 1 Statutu Emitenta "Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 51 proc. (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego". Warunek ten nie został spełniony w odniesieniu do Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 16 listopada 2010 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki - Prokurent