Raporty bieżące, 2010

Wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Nr EBI 14/2010, 09 marzec 2010

Zarząd Spółki Tele-Polska Holding S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 204/2010 z dnia 8 marca 2010 roku postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł każda

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Gustaw Groth - Członek Zarządu