Raporty bieżące, 2010

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Nr EBI 16/2010, 18 marzec 2010

Zarząd Spółki Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Członka Rady Nadzorczej, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji nabycia akcji Tele-Polska Holding S.A. serii C przez podmiot bezpośrednio kontrolowany przez Członka Rady Nadzorczej.

Z przekazanej informacji wynika, że ww. podmiot w dniu 12 marca 2010 r. dokonał nabycia w drodze czynności cywilnoprawnej, umowy kupna - sprzedaży, łącznie 3.200.000 akcji serii C, po cenie jednostkowej 2,25 zł za jeden walor.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Gustaw Groth - Członek Zarządu