Raporty bieżące, 2010

Korekta raportu ESPI nr 3/2010 "Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji."

Nr ESPI 5/2010, 21 marzec 2010

W związku z błędnym oznaczeniem serii akcji w raporcie ESPI nr 3 z dnia 18 marca 2010 r.Zarząd Emitenta przekazuje komunikat w następującym skorygowanym brzmieniu:

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, spółka Network Elements Limited Liability Company z siedzibą w USA, poinformowała, że w dniu 12 marca 2010 roku dokonała zbycia w drodze czynności cywilnoprawnej, na podstawie umowy kupna-sprzedaży, 3.200.000 akcji serii C Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 3.200.000 zł. Przed dokonaniem powyższej transakcji posiadała 3.200.000 akcji serii C Emitenta, reprezentujących 10,88 % kapitału zakładowego spółki oraz uprawniających do 3.200.000, tj. 10,88 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz zaznaczył, że po dokonaniu powyższej transakcji nie posiada akcji Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Gustaw Groth - Członek Zarządu