Raporty bieżące, 2012

Zawarcie istotnej umowy z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.

Nr EBI 21/2012, 28 czerwiec 2012

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym podpisał umowę z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. określającą warunki współpracy w zakresie czynności związanych z przygotowaniem i złożeniem prospektu emisyjnego Spółki oraz oferowania akcji Emitenta w publicznej ofercie i ich wprowadzenia na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość ww. umowy nie przekracza 20% kapitałów własnych Spółki, jednakże jej pozytywna realizacja będzie miała istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Emitenta.

Spółka od dawna zamierzała i wielokrotnie informowała o swoich planach przejścia z rynku alternatywnego NewConnect na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz nowej, publicznej emisji akcji, z której środki zostaną przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne oraz zwiększenie skali akwizycji użytkowników końcowych usług Emitenta. Podpisana umowa obok już trwającej od kilku miesięcy współpracy z Kancelarią prawną Łatała i Wspólnicy Sp. K. z Krakowa, przybliża Spółkę do realizacji tego celu. Emitent spodziewa się w najbliższych tygodniach złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego dokument rejestracyjny, który posłuży jako podstawa prospektu emisyjnego na bazie którego Spółka dokona zmiany parkietu i przeprowadzi ww. emisję akcji.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę

  • Mark Montoya, Członek Zarządu 
  • Bartłomiej Gajecki, Prokurent