Raporty bieżące, 2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 18.05.2012 r.

Nr ESPI 6/2012, 21 maj 2012

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (dalej jako "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy (w załączniku) posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18.05.2012 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę

  • Mark Montoya, Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki, Prokurent