Raporty bieżące, 2012

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Nr ESPI 11/2012, 12 grudzień 2012

Zarząd Spółki Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Członka Rady Nadzorczej, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji nabycia akcji Tele-Polska Holding S.A. przez podmiot bezpośrednio kontrolowany przez Członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że ww. podmiot w dniu 26.06.2012 r. dokonał w trybie sesji zwykłej na rynku NewConnect nabycia 1.000 akcji Emitenta, po cenie jednostkowej 1,25 zł za jeden walor. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki - Prokurent