Raporty bieżące, 2013

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

Nr ESPI 1/2013, 05 kwiecień 2013

Zarząd Spółki Tele-Polska Holding S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż otrzymał od Członka Rady Nadzorczej oraz pośrednio akcjonariusza Emitenta zawiadomienie przekazane Spółce w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełna treść wyżej wymienionego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki - Prokurent