Raporty bieżące, 2013

Oświadczenie w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk

Nr EBI 7/2013, 26 marzec 2013

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. ("Emitent", Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Pełna treść oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki - Prokurent