Raporty bieżące, 2013

Aneks do umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami

Nr EBI 19/2013, 23 wrzesień 2013

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje iż w dniu dzisiejszym, powziął informację o zawarciu z W Investments Limited ("WILTD"), spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Larnace, aneksu do umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami Emitenta ("Aneks"). O zawarciu umowy ("Umowa"), o której mowa w zdaniu poprzednim, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku.

Na mocy Aneksu zakazowi rozporządzania (w tym zastawiania) przez WILTD w terminie po dniu 2 września 2013 roku a przed dniem 31 grudnia 2013 roku nie podlegają 3.826.531 akcje Emitenta. Zgodnie z treścią Aneksu wyłączenie zakazu rozporządzania akcjami, o których mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy jedynie możliwości ustanowienia zastawu rejestrowego na tych akcjach celem zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy obligacji serii D spółki Platinum Properties Group S.A. oraz ewentualnego zaspokojenia przez obligatariuszy roszczeń z przedmiotu tego zastawu. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

Podstawa prawna §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya, Członek Zarządu 
  • Bartłomiej Gajecki, Prokurent