Raporty bieżące, 2014

Zawiadomienie w przedmiocie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów

Nr ESPI 10/2014, 23 lipiec 2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 lipca 2014 roku. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Piotra Wiśniewskiego ("Zawiadamiający") w sprawie pośredniego zmniejszenia w dniu 21 lipca 2014 r. udziału procentowego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, poprzez pośrednio zależną od Zawiadamiającego spółkę W Investments Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypru.

Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem:

a) zmniejszenie udziału w ogólnej liczbę głosów w Spółce nastąpiło w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.216.102,00 zł, tj. z kwoty 29.400.00,00 zł do kwoty 31.616.102,00 zł;

b) przed zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zawiadamiający posiadał pośrednio 14.698.362 akcje Spółki, stanowiących 49,9944% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 49,9944% ogólnej liczby głosów Spółki;

c) po zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na dzień złożenia zawiadomienia Zawiadamiający posiadał pośrednio 14.698.362 akcje Spółki, stanowiące 46,4901% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 46,4901% ogólnej liczby głosów Spółki;

d) nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki;

e) nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki - Prokurent