Raporty bieżące, 2014

Rozwiązanie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami

Nr ESPI 22/2014, 22 listopad 2014

Zarząd Spółki Tele-Polska Holding S.A. (Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej, iż w dniu 21 listopada 2014 r. zawarł porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami (lock-up agreement) zawartej w dniu 22 stycznia 2014 r. (Umowa) i opisanej w raporcie bieżącym nr 5/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. opublikowanym w systemie EBI, pomiędzy Spółką a W Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypryjska (Akcjonariusz), na mocy którego strony zgodnie oświadczyły o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem na dzień 21 listopada 2014 r. Zgodnie z pisemną deklaracją akcjonariusza celem rozwiązania Umowy nie jest sprzedaż akcji Spółki dotychczas objętych Umową na rzecz podmiotów trzecich a jedynie ich przeniesienie w ramach grupy kapitałowej Akcjonariusza.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki - Prokurent