Raporty bieżące, 2015

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A.

Nr ESPI 12/2015, 05 czerwiec 2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. ("Spółka"), wypełniając obowiązek, o którym mowa art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie") w zw. z w art. 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (dalej jako "Rozporządzenie"), niniejszym informuje o ogłoszeniu do dnia 19.06.2015 r. przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 05.06.2015 r. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 19.06.2015 r. o godz. 15.00, w kancelarii prawnej: RKKW Kwaśnicki, Wrobel & Partnerzy, ul. Wilcza 46 (II piętro), 00-679 Warszawa.

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki - Członek Zarządu