Raporty bieżące, 2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 05.06.2015 r.

Nr ESPI 14/2015, 05 czerwiec 2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (dalej jako "Spółka"), wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy (w załączeniu) posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 05.06.2015 r., obecnych do ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 19.06.2015 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki - Członek Zarządu