Raporty bieżące, 2015

Uchwały podjęte - po przerwie - w obradach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tele-Polska Holding S.A. w dniu 03.07.2015 r.

Nr ESPI 18/2015, 03 lipiec 2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (dalej jako "Spółka"), wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie") w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (dalej jako "Rozporządzenie"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączeniu) podjętych po drugiej przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 05.06.2015 r., tj. podjętych w dniu 3 lipca 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki - Członek Zarządu