Raporty bieżące, 2015

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.08.2015 r.

Nr ESPI 23/2015, 17 lipiec 2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320565 (dalej jako: "Spółka" lub "Tele-Polska Holding S.A."), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: "KSH") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 sierpnia 2015 r., na godzinę 17.00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Adam Suchta, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa (dalej jako: "NWZ" lub "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie").

W załączeniu:
-pełna treść ogłoszenia,
-projekty uchwał
-wzór formularza do wykonywania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocników.

Podstawa prawna: art. 4021 KSH.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl - Prezes Zarządu
  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki - Członek Zarządu