Raporty bieżące, 2015

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego statutu

Nr ESPI 37/2015, 24 sierpień 2015

Tele-Polska Holding S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 24 sierpnia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz umocowania zawartego w § 3 Uchwały nr 8 oraz § 3 Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z dnia 14 sierpnia 2015 r. ("NWZ") w sprawach "zmian Statutu Spółki", przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami NWZ. Tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki - Członek Zarządu