Raporty bieżące, 2015

Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

Nr ESPI, 28 sierpień 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
półrocze 2015 półrocze 2014 półrocze 2015 półrocze 2014
I. Przychody łącznie całkowite 96 650 136 649 23 379 32 703
II. Przychody ze sprzedaży 88 081 132 968 21 306 31 822
III. Koszty działalności operacyjnej -91 893 -126 956 -22 228 -30 384
IV. Amortyzacja -2 003 -4 952 -485 -1 185
V. Zysk (strata) na sprzedaży -3 812 6 012 -922 1 439
VI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 782 8 998 673 2 153
VII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 793 8 874 917 2 124
VIII. Zysk (strata) netto 2 905 6 478 703 1 550
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 507 8 416 -1 332 2 014
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 725 -11 228 -2 836 -2 687
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 289 2 030 2 247 486
XII. Aktywa trwałe 49 478 46 911 11 796 11 274
XIII. Aktywa obrotowe 88 940 107 024 21 204 25 721
XIV. Pożyczki udzielone długoterminowe 512 524 122 126
XV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 20 360 5 764 4 854 1 385
XVI. Należności długoterminowe 0 0 0 0
XVII. Należności krótkoterminowe 57 455 85 145 13 698 20 463
XVIII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 213 8 966 1 004 2 155
XIX. Kapitał własny 67 230 61 310 16 029 14 735
XX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 8 821 16 362 2 103 3 932
XXI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 62 367 76 263 14 869 18 328
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 2,13 2,09 0,51 0,5
XXIII. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,22 0,02 0,05
XXIV. Liczba akcji na dzień bilansowy 31 616 102 29 400 000 31 616 102 29 400 000