Raporty bieżące, 2015

Rezygnacja Członka Zarządu z pełnionej funkcji

Nr ESPI 42/2015, 06 listopad 2015

Zarząd Polish Services Group S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu od Pana Marka Montoya ze skutkiem na dzień 6 listopada br. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękuje Panu Markowi Montoya za wkład w rozwój grupy kapitałowej i osiągnięte wyniki w okresie sprawowania funkcji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; §5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.    

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl - Prezes Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki - Członek Zarządu