Raporty bieżące, 2016

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.04.2016 r.

Nr ESPI 8/2016, 20 marzec 2016

Zarząd Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320565 _dalej jako: "Spółka" lub "Polish Services Group S.A.", działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych dalej jako: "KSH" zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 kwietnia 2016 r., na godzinę 9.00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej: Anna Brewczyńska, Maria Brudnicka, Ewa Brudnicka-Banaszkiewicz, Anna Szmigiera-Wyrzykowska s.c., ul. Nowogrodzka 10 lok.13, 00-511 Warszawa dalej jako: "NWZ" lub "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie".

W załączeniu:
-pełna treść ogłoszenia,
-projekty uchwał oraz
-wzór formularza do wykonywania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocników.

Podstawa prawna: art. 4021 KSH.