Raporty bieżące, 2016

Zmiana nazwy (firmy) oraz adresu Emitenta

Nr ESPI 23/2016, 15 lipiec 2016

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. (dawniej Polish Services Group S.A.) z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, obejmującej stan na dzień 15 lipca 2016 r., powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany firmy Spółki z "Polish Services Group Spółka Akcyjna" na "Financial Assets Management Group Spółka Akcyjna" a także o wpisaniu zmiany adresu Spółki z "Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa" na "Ul. Naruszewicza 27 lok. 101, 02-627 Warszawa".

Wyżej wskazana zmiana firmy Spółki dokonana została na podstawie Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2016 r.
O podjęciu uchwały Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr ESPI 21/2016 z dnia 29 maja 2016 r. Tekst jednolity Statutu Spółki został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 16 czerwca 2016 r. o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr ESPI 22/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r.

Aktualnie zarejestrowany przez sąd rejestrowy Statut Spółki uwzględnia następujące zmiany:
§ 1
Dotychczasowe brzmienie:
Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu "Spółką", prowadzi działalność pod firmą "Polish Services Group spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: "PSG S.A.".
Nowe brzmienie:
Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu "Spółką", prowadzi działalność pod firmą "Financial Assets Management Group spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Financial Assets Management Group S.A.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki w załączeniu podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki obowiązujący na skutek wyżej opisanej zmiany.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Łysik - Prezes Zarządu