Raporty bieżące, 2016

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Nr ESPI 25/2016, 19 sierpień 2016

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. ("Spółka"), działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), zawiadamia o zmianie terminu przekazania do wiadomości publicznej skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku (PSr), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku (PSr), którego termin publikacji pierwotnie ustalono na dzień 24 sierpnia 2016 roku, zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu 29 sierpnia 2016 roku. Nowy termin publikacji ustalono zgodnie z § 101 ust. 7 Rozporządzenia.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Łysik - Prezes Zarządu