Raporty bieżące, 2016

Transakcje na akcjach Spółki (Przekroczenie progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu)

Nr ESPI 33/2016, 02 grudzień 2016

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza AS Corporate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przekazane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa) o nabyciu przez AS Corporate Sp. z o.o. 2.646.000 akcji Spółki stanowiących 8,37 % akcji Spółki i 8,37 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.  

Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem AS Corporate Sp. z o.o. posiada obecnie 2.646.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co odpowiada 8,37 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał również zawiadomienie od Pana Adama Szprota, tj. jedynego udziałowca AS Corporate Sp. z o.o. przekazane w trybie art. 69a Ustawy, o pośrednim nabyciu 2.646.000 akcji Spółki stanowiących 8,37 % akcji Spółki i 8,37 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 

Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Adam Szprot posiada obecnie pośrednio 2.646.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co odpowiada 8,37 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Pełna treść wyżej wymienionych zawiadomień Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji. 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Paweł Dreher – Prezes Zarządu