Raporty bieżące, 2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nr ESPI 5/2017, 21 maj 2017

FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP SA (5/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni na dzień 17 czerwca 2017 r.

 

Raport bieżący z plikiem 5/2017

odstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Naruszewicza 27 lok. 101, 02-627 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320565 (dalej jako: "Spółka" lub "Financial Assets Management Group S.A."), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: "KSH") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 czerwca 2017 r., na godzinę 9.00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej: Anna Brewczyńska, Maria Brudnicka, Ewa Brudnicka-Banaszkiewicz, Anna Szmigiera-Wyrzykowska s.c., ul. Nowogrodzka 10 lok.13, 00-511 Warszawa (dalej jako: "ZWZ" lub "Zwyczajne Walne Zgromadzenie").

W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocników.

Podstawa prawna: art. 4021 KSH.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Paweł Dreher - Prezes Zarządu

Załączniki:

- ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - (załącznik nr 1)

- projekty uchwał - (załącznik nr 2)

- formularz pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocników -(załącznik nr 3)