Raporty bieżące, 2017

Akcjonarusze posiadających powyżej 5 % na zwz

Nr ESPI 11/2017, 17 czerwiec 2017

FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP SA (11/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % na zwz

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. (dalej jako "Spółka"), wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy (w załączeniu) posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17.06.2017 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - ZWZ lista powyżej 5 %

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Paweł Dreher - Prezes Zarząd