Raporty bieżące, 2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 października 2017 r.

Nr ESPI 25/2017, 25 październik 2017

Podstawa prawna raportu:
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych – Informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:
Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, w załączeniu do niniejszego raportu
bieżącego, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu
25 października 2017 r. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), wraz z określeniem
liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji, wskazaniem
ich procentowego udziału na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz
w ogólnej liczbie głosów.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Paweł Dreher – Prezes Zarządu