Raporty bieżące, 2017

Sprostowanie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2017 r.

Nr ESPI 27/2017, 27 październik 2017

Podstawa prawna raportu:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych – Informacje bieżące i okresowe.
§ 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 25 października 2017 r.,
w którym poinformowano o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25 października 2017 r., Zarząd
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, w załączeniu do niniejszego raportu
bieżącego, treść protokołu z dnia 26 października 2017 r. o sprostowaniu błędu
pisarskiego w akcie notarialnym obejmującym protokół z Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 25 października 2017 r.
(„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”). Powyższy protokół wpłyną do Spółki w dniu
dzisiejszym – 27 października 2017 r.
Sprostowany błąd pisarski polega na zastąpieniu, w treści całego protokół
z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, błędnie zapisanego nazwiska jednej
z osób powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki, prawidłowym zapisem jej
nazwiska – wyraz „Bartkiewicz” zastąpiono wyrazem „Bortkiewicz”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Paweł Dreher – Prezes Zarządu