Raporty bieżące, 2017

Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 25 października 2017 r. o powołaniu osób nadzorujących – Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Nr ESPI 29/2017, 13 listopad 2017

Raport bieżący (ESPI) nr 29/2017

Data sporządzenia raportu:
13 listopada 2017 r.

Podstawa prawna raportu:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych – Informacje bieżące i okresowe.
§ 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Temat raportu:
Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 25 października 2017 r.
o powołaniu osób nadzorujących – Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 25 października 2017 r.,
w którym poinformowano o powołaniu osób nadzorujących – Członków Rady
Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się
w dniu 25 października 2017 r. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”),
Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
w związku z przekazaniem Spółce w dniu dzisiejszym ostatecznie wszystkich
informacji, danych oraz oświadczeń wymaganych do przekazania przez Spółkę
Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są jej akcje,
oraz do publicznej wiadomości, niniejszym uzupełnia przekazane w przedmiotowym
raporcie bieżącym brakujące informacje dotyczące powołanych osób
nadzorujących:

1)
Pan Arkadiusz Stryja, powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu
25 października 2017 r.

Pan Arkadiusz Stryja jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert w zakresie prawa handlowego, cywilnego.
Pan Arkadiusz Stryja był m. in. szefem działu prawnego w Messenger Service
Stolica S.A. w Warszawie (UPS Polska sp. z o.o.) oraz OCE Poland Ltd. sp. z o.o.
(obecnie Canon Polska Sp. z o.o.). Jest autorem publikacji z zakresu ochrony
danych i akredytywy bankowej. Uczestniczył również w licznych projektach
inwestycyjnych. Pan Arkadiusz Stryja jest adwokatem i prowadzi Kancelarię
Adwokacką Stryja & Wspólnicy.
Pan Arkadiusz Stryja nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności
konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik,
ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pan Arkadiusz Stryja
poinformował Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997
r. o Krajowym Rejestrze Sądowym („ustawa o KRS”).

2)
Pani Paulina Wolnicka-Kawka, powołana na Członka Rady Nadzorczej w dniu 25 października 2017 r.

Pani Paulina Wolnicka-Kawka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego, następnie ukończyła aplikację adwokacką
w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i jest wpisana na listę
adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.
Pani Paulina Wolnicka-Kawka przez kilka lat pełniła funkcję prawnika w Polskim
Holdingu Obronnym Sp. z o.o. (dawniej Bumar Sp. z o.o.) zajmując się między
innymi sprawami korporacyjnymi. Obecnie prowadzi Kancelarię Adwokacką
Adwokat Paulina Wolnicka-Kawka.
Pani Paulina Wolnicka-Kawka nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności
konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik,
ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Paulina
Wolnicka-Kawka poinformowała Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3)
Pani Justyna Budzyńska, powołana na Członka Rady Nadzorczej w dniu
25 października 2017 r.

Pani Justyna Budzyńska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Opolskiego. Pani Justyna Budzyńska – aplikant radcowski
w kancelarii Adwokackiej Stryja i Wspólnicy, zajmuje się obsługą prawną
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wcześniej pracowała
w Profes Lex s.c. w Gliwicach, gdzie zajmowała się obszarem windykacji.
W latach 2011-2013 była kontrolerem jakości w Resident Engeenering Service
w Gliwicach. W 2011 roku była pracownikiem biurowym w Exact Systems
w Gliwicach.
Pani Justyna Budzyńska nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności
konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik,
ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Justyna
Budzyńska poinformowała Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4)
Pani Katarzyna Dziki, powołana na Członka Rady Nadzorczej w dniu
25 października 2017 r.

Pani Katarzyna Dziki ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania Marketingowego
i Języków Obcych w Katowicach na kierunkach: filologia ekonomiczna i Public
Relations, reklama, komunikacja wizerunkowa. Pani Katarzyna Dziki jest
wspólnikiem w spółce pod firmą ICON GROUP Sp. z o.o. oraz Dyrektorem
Marketingu w Kancelarii Stryja § Wspólnicy, zajmuje się działalnością
marketingową.
Pani Katarzyna Dziki nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności
konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik,
ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Katarzyna Dziki
poinformowała Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5)
Pan Patryk Kurek, powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 25 października 2017 r.

Pan Patryk jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
Bardzo długo związany z branżą hotelarską oraz logistyczną. Posiada
wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w obu tych
gałęziach. Jest ekspertem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, planowaniu oraz
projektowaniu struktur firm. Pan Patryk Kurek pełnił funkcję m.in. Concierge oraz
Front Office Manager w Sofitel Hotel Grand w Sopocie oraz Key Account
Manaer w Two-M Sp. z o.o. Aktualnie związany głównie z branżą transportową
specjalizującą się w transporcie międzynarodowym.
Pan Patryk Kurek nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności
konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik,
ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pan Patryk Kurek
poinformował Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

6)
Pan Rafał Bortkiewicz, powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu
25 października 2017 r.

Pan Rafał Bortkiewicz jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Wyższej
Szkoły Morskiej w Gdyni. Bardzo długo związany z branżą handlową. Pan Rafał
Bortkiewicz pełnił m.in. funkcję managera w Jubilerstwo „Turowski” oraz funkcję
dyrektora handlowego w spółce pod firmą Block System Sp. z o.o. Pan Rafał
Bortkiewicz prowadził również własną działalność handlową na terenie całego
kraju. Obecnie Pan Rafał Bortkiewicz pełni funkcję koordynatora transportu
w spółce pod firmą TWO-M Sp. z o.o.
Pan Rafał Bortkiewicz nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności
konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik,
ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pan Rafał Bortkiewicz
poinformował Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Paweł Dreher – Prezes Zarządu