Raporty bieżące, 2017

Sprostowanie treści raportu bieżącego o powołaniu osób nadzorujących – Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Nr ESPI 28/2017, 27 październik 2017

Raport bieżący (ESPI) nr 28/2017

Data sporządzenia raportu:
27 października 2017 roku

Podstawa prawna raportu:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych – Informacje bieżące i okresowe.
§ 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Temat raportu:
Sprostowanie treści raportu bieżącego o powołaniu osób nadzorujących – Członków
Rady Nadzorczej Spółki.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 25 października 2017 r.,
w którym poinformowano o powołaniu osób nadzorujących – Członków Rady
Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się
w dniu 25 października 2017 r. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), Zarząd
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym protokołu z dnia 26 października 2017 r.
o sprostowaniu błędu pisarskiego w akcie notarialnym obejmującym protokół
z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym informuje,
że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej Spółki Pana Rafała Bortkiewicza, a nie jak poinformowano pierwotnie
Pana Rafała Bartkiewicza. Przekazanie przez Spółkę błędnej informacji wynikało
z błędnego zapisania nazwiska, wskazanego powyżej Członka Rady Nadzorczej
Spółki, w protokole z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
O sprostowaniu błędu pisarskiego, w zapisie nazwiska Pana Rafała Bortkiewicza,
w akcie notarialnym obejmującym protokół z Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 25 października 2017 r., Spółka
poinformowała w raporcie bieżącym nr 27/2017 z dnia 27 października 2017 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Paweł Dreher – Prezes Zarządu