Raporty bieżące, 2017

Zmiany w Zarządzie Spółki

Nr ESPI 30/2017, 17 listopad 2017

Raport bieżący (ESPI) nr 30/2017

Data sporządzenia raportu:
17 listopada 2017 roku

Podstawa prawna raportu:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;
§ 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.

Temat raportu:
Zmiany w Zarządzie Spółki

Treść raportu:
Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
„Spółka”), podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając
na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki,
w dniu 17 listopada 2017 roku, odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pana Pawła
Drehera powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołała z dniem 17 listopada
2017 roku do Zarządu Pana Michała Szymkowicza, powierzając mu pełnienie funkcji
Prezesa Zarządu Spółki. Obecna kadencja Zarządu Spółki upływa z dniem
15 czerwca 2020 roku.
Pan Michał Szymkowicz, ur. 1979, ukończył Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu
w Gdyni na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Pan Michał Szymkowicz
w latach 1998-2000 pełnił funkcję przedstawiciela firmy Zbyszko, a w latach 2000-
2004 firmy Schenker. W okresie od lutego 2000 roku do sierpnia 2016 roku prowadził
oraz doradzał w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług
transportowych i spedycyjnych. Pan Michał Szymkowicz współpracował
z podmiotami takimi jak: Freja, DSV, Volkswagen, GM, TRW. Od września 2016 roku
Pan Michał Szymkowicz pełni funkcję dyrektora transportu w spółce pod firmą TWO-
M Sp. z o.o., w której jest także wspólnikiem.
Pan Michał Szymkowicz nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności
konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik,
ani jako członek organów spółek kapitałowych, poza posiadaniem 500 (pięciuset)
udziałów, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy
złotych), stanowiących 50% (pięćdziesiąt procent) wszystkich udziałów, w spółce
pod firmą TWO-M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni,
przy ul. Wiczlińskiej 4, 81-578 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000634288, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 złotych,
posiadającej NIP: 958-167-53-64 oraz REGON: 365278847. Nie uczestniczy również
w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pan Michał
Szymkowicz poinformował Spółkę, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Michał Szymkowicz – Prezes Zarządu
Paweł Dreher – Członek Zarządu