Raporty bieżące, 2017

Zmiany w Zarządzie Spółki

Nr ESPI 33/2017, 01 grudzień 2017

Raport bieżący (ESPI) nr 33/2017

Data sporządzenia raportu:
1 grudnia 2017 roku

Podstawa prawna raportu:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych –
informacje bieżące i okresowe;
§ 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim.

Temat raportu:
Zmiany w Zarządzie Spółki

Treść raportu:
Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”),
informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 13 ust.2 Statutu Spółki, w dniu 1 grudnia 2017 roku, odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pana
Michała Szymkowicza. Powodem odwołania była utrata przez głosujących członków Rady
Nadzorczej zaufania do byłego Prezesa Zarządu, Pana Michała Szymkowicza.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 13 ust.2 Statutu Spółki powołała z dniem 1 grudnia 2017 roku do Zarządu Pana Bartłomieja
Sergiusza Gajeckiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki w latach 2015-2016 pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki, zaś
wcześniej pełnił funkcję prokurenta. Pełnił także funkcje w organach zarządzających w spółkach
dawnej grupy kapitałowej Spółki.
Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki pełnił w przeszłości funkcje również w:
BMT SPORT Sp. z o.o. / stanowisko: Prezes Zarządu
YAWAL S.A. / stanowisko: Główny Specjalista d/s Finansowych, Investor Relationship Manager
GAMMA Sp. z o.o. / stanowisko: Prezes Zarządu
PAGED – WEFEM S.A. / stanowisko: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy;
FON S.A. / stanowisko: Prezes Zarządu

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki pełni obecnie funkcję Członka Zarządu w spółkach działających
m.in. w branży telekomunikacyjnej i energetycznej.

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki posiada wykształcenie wyższe:
a) Politechnika Częstochowska - studia magisterskie na Wydziale Zarządzania
b) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie - podyplomowe studia MBA

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz
nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek
kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organów. Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje
w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki