Raporty bieżące, 2017

Rezygnacja dwóch Członków Rady Nadzorczej.

Nr ESPI 34/2017, 04 grudzień 2017

Raport bieżący (ESPI) nr 34/2017

Data sporządzenia raportu:
4 grudnia 2017 roku

Podstawa prawna raportu:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe oraz
§ 5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Temat raportu:
Rezygnacja dwóch Członków Rady Nadzorczej.

Treść raportu:
Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
„Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym (4 grudnia 2017 r.), wpłynęły do Spółki
rezygnacje dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki, to jest Pana Patryka Kurka oraz
Pana Rafała Bartkiewicza, z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Financial
Assets Management Group S.A.

Byli Członkowie Rady Nadzorczej poinformowali Spółkę, że rezygnacje podyktowane
są względami osobistymi.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Bartłomiej Gajecki – Prezes Zarządu