Raporty bieżące, 2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Financial Assets Management Group S.A. wznowionym po przerwie w dniu 12 marca 2018 roku

Nr ESPI 10/2180, 12 marzec 2018

Raport bieżący (ESPI) nr 10/2018


Data sporządzenia raportu:

12 marca 2018 roku


Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe.


Temat raportu:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Financial Assets Management Group S.A. wznowionym po przerwie w dniu 12 marca 2018 roku


Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wznowionym po przerwie w dniu 12 marca 2018 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji, wskazaniem ich procentowego udziału na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.


Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki