Raporty bieżące, 2018

Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Financial Assets Management Group S.A. przez Radę Nadzorczą

Nr ESPI 14/2018, 20 marzec 2018

Raport bieżący (ESPI) nr 14/2018

Data sporządzenia raportu:

20 marca 2018 roku

 

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

  • 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Temat raportu:

Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Financial Assets Management Group S.A. przez Radę Nadzorczą

 

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20 marca 2018 roku działając na podstawie § 20 ust. 2/ Statutu Spółki oraz § 3 ust. 2 pkt 6) Regulaminu Rady Nadzorczej przyjęła tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2017 roku oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 marca 2018 roku wznowionego po przerwie w dniu 12 marca 2018 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki tekst jednolity statutu ma moc obowiązującą z chwilą zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Informacja o zarejestrowaniu zmian statutu Spółki przez sąd rejestrowy zostanie przekazana przez Spółkę w formie odrębnego raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego w tym przedmiocie.

Tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki  – Prezes Zarządu Spółki