Raporty bieżące, 2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nr ESPI 17/2018, 03 czerwiec 2018

Raport bieżący (ESPI) nr 17/2018

Data sporządzenia raportu:

3 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe


Temat raportu:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) zwołuje oraz informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2018 r., na godzinę 9:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-626 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Spółka przekazuje ponadto w załączeniu treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.tphsa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki