Raporty bieżące, 2018

Odmowa rejestracji niektórych zmian statutu Financial Assets Management Group S.A. oraz sporządzenie tekstu jednolitego statutu Spółki.

Nr ESPI 20/2018, 27 czerwiec 2018

Raport bieżący (ESPI) nr 20/2018

Data sporządzenia raportu:

27 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe

§ 5 pkt 1) w zw. z § 6 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Temat raportu:

Odmowa rejestracji niektórych zmian statutu Financial Assets Management Group S.A. oraz sporządzenie tekstu jednolitego statutu Spółki.

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 20 marca 2018 roku, informuje, iż w dniu 27 czerwca 2018 roku, odbierając postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 roku wraz z uzasadnieniem, powziął informację, że przyczyną rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców jedynie niektórych wnioskowanych przez Spółkę zmian Statutu, tj. z pominięciem zmian Statutu wynikających z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2017 roku, dotyczących m.in. ustanowienia kapitału docelowego i scalenia akcji Spółki, było oddalenie wniosku o zmianę wpisu w tym zakresie.

Spółka będzie analizować zasadność oddalenia przez sąd rejestrowy wniosku w powyższym zakresie. Sąd rejestrowy uznał bowiem, iż stosownie do art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), z zastrzeżeniem art. 431 § 4 i art. 455 § 5 KSH, zgłoszenie zmiany Statutu do sądu rejestrowego nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwał przez walne zgromadzenie. Zdaniem sądu rejestrowego wnioskowane zmiany nie mieściły się przy tym w kategorii uchwał, o których mowa w art. 431 § 4 oraz art. 455 § 5 KSH, dla których ustanowiono dłuższy – sześciomiesięczny – termin na ich zgłoszenie sądowi rejestrowemu. Wątpliwości Spółki, co do zasadności częściowego oddalenia jej wniosku wynikają z faktu, że zmiany Statutu wynikające z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2017 roku, zostały zgłoszone przez Spółkę sądowi rejestrowemu przed upływem wskazanego powyżej trzymiesięcznego terminu na ich zgłoszenie, to jest w dniu 22 grudnia 2017 roku.

Zarząd Spółki przekazuje jednocześnie tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający zmiany zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 26 czerwca 2018 roku. Przedmiotowy tekst jednolity, stosownie do postanowień Statutu Spółki, wymaga jeszcze formalnego przyjęcia przez Radę Nadzorczą.


Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki