Raporty bieżące, 2020

Sprzedaż przez Spółkę nieruchomości

Nr ESPI 10/2020, 02 marzec 2020

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Sprzedaż przez Spółkę nieruchomości

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Polski Operator Energetyczny S.A. (poprzednio pod firmą: Financial Assets Management Group S.A.) z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę na podstawie której sprzedała lokal niemieszkalny położony w Warszawie, o powierzchni 327,82 metrów kwadratowych („Nieruchomość”), za cenę w wysokości 5.650.000,00 zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, powiększoną o należny podatek VAT.

Zapłata Spółce ceny za Nieruchomość ma nastąpić w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Nabywca, co do zapłaty ceny za Nieruchomość, w oznaczonym terminie, poddał się na rzecz Spółki egzekucji wprost z aktu notarialnego, na zasadzie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

Umowa nie zawiera nietypowych postanowień, ani kar umownych.

Spółka uznała powyższą informację za istotną ze względu na wartość uzgodnionej ceny sprzedaży Nieruchomości, która ma wpłynąć do Spółki w przyszłości, a co za tym idzie wpłynie na przyszły wynik finansowy Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki