Raporty bieżące, 2020

Wybór biegłego uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Nr ESPI 21/2020, 26 czerwiec 2020

Podstawa prawna raportu  

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu: Wybór biegłego uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Treść raportu:

 

Zarząd spółki pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") powziął wiadomość, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 26 czerwca 2020 roku działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 20 ust. 1 Statutu Spółki, postanowiła wybrać spółkę pod firmą POLSCY BIEGLI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-233), przy ul. Józefa Bema 87/3U, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000685057, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 4159 w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, jako podmiot upoważniony do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku; przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 30 czerwca 2020 roku; badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku; przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 30 czerwca 2021 roku.

 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia umowy na przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku; przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 30 czerwca 2020 roku; badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku; przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 30 czerwca 2021 roku.

 

Spółka informuje także, iż w przeszłości nie korzystała z usług wybranego podmiotu.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki