Raporty półroczne, 2016

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

Nr ESPI, 29 sierpień 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
półrocze 2016 półrocze 2015 półrocze 2016 półrocze 2015
I. Przychody łącznie całkowite 898 698 205 169
II. Przychody ze sprzedaży 701 350 160 85
III. Koszty działalności operacyjnej -1 382 -1 472 -315 -356
IV. Amortyzacja -92 -107 -21 -26
V. Zysk _strata_ na sprzedaży -681 -1 122 -155 -271
VI. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej -640 -1 092 -146 -264
VII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -23 620 -887 -5 392 -215
VIII. Zysk _strata_ netto -24 625 2 905 -5 621 703
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -811 -5 507 -185 -1 332
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 226 -11 725 -1 878 -2 836
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -821 9 289 -187 2 247
XII. Aktywa trwałe 3 418 49 478 772 11 796
XIII. Aktywa obrotowe 42 425 88 940 9 586 21 204
XIV. Pożyczki udzielone długoterminowe 0 512 0 122
XV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 1 916 20 360 433 4 854
XVI. Należności długoterminowe 0 0 0 0
XVII. Należności krótkoterminowe 19 258 57 455 4 352 13 698
XVIII. 90 4 213 20 1 004
XIX. Kapitał własny 37 099 67 230 8 383 16 029
XX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 1 208 8 821 273 2 103
XXI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 7 536 62 367 1 703 14 869
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł._ 1,17 2,13 0,27 0,51
XXIII. Zysk _strata_ za okres na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,78 0,09 -0,18 0,02
XXIV. Liczba akcji na dzień bilansowy 31 616 102 31 616 102 31 616 102 31 616 102