Raporty kwartalne, 2013

Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2013 r.

Nr EBI 17/2013, 14 sierpień 2013

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2013 r.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1. pkt 1 i ust. 2 w zw. z §6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:
Mark Montoya - Członek Zarządu
Bartłomiej Gajecki - Prokurent