Raporty kwartalne, 2014

Raport okresowy półroczny za 2014

Nr ESPI, 27 sierpień 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN
półrocze 2014
w tys. PLN
półrocze 2013 
w tys. EUR
półrocze 2014
w tys. EUR
półrocze 2013
I. Przychody łącznie całkowite 136 649 105 064 32 703 24 932
II. Przychody ze sprzedaży 132 968 103 575 31 822 24 579
III. Koszty działalności operacyjnej (126 956) (95 141) (30 384) (22 578)
IV. Amortyzacja (4 952) (1 808) (1 185) (429)
V. Zysk (strata) na sprzedaży 6 012 8 434 1 439 2 001
VI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 998 9 418 2 153 2 235
VII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 874 9 356 2 124 2 220
VIII. Zysk (strata) netto 6 478 7 332 1 550 1 740
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 416 7 292 2 014 1 730
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 228) (5 199) (2 687) (1 234)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 030 100 486 24
XII. Aktywa trwałe 46 911 41 258 11 274 9 948
XIII. Aktywa obrotowe 107 024 93 544 25 721 22 556
XIV. Pożyczki udzielone długoterminowe 524 563 126 136
XV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 5 764 5 214 1 385 1 257
XVI. Należności długoterminowe 0 0 0 0
XVII. Należności krótkoterminowe 85 145 70 722 20 463 17 053
XVIII. 8 966 9 747 2 155 2 350
XIX. Kapitał własny 61 310 50 066 14 735 12 072
XX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 16 362 10 263 3 932 2 475
XXI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 76 263 74 473 18 328 17 957
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 2,09 1,70 0,50 0,41
XXIII. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,22 0,26 0,05 0,06
XXIV. Liczba akcji na dzień bilansowy 29 400 000 29 400 000 29 400 000 29 400 000

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl - Prezes Zarządu
  • Mark Montoya - Członek Zarządu