Raporty kwartalne, 2014

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

Nr ESPI, 17 listopad 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN
3 kwartał(y) narastająco
okres od 01-01 do 30-09
w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco
okres od 01-01 do 30-09
2014 2013 2014 2013
Przychody łącznie całkowite 197 149 163 953 47 161 38 823
Przychody ze sprzedaży 191 933 162 146 45 913 38 395
Koszty działalności operacyjnej -185 582 -151 852 -44 394 -35 957
Amortyzacja -7 474 -3 000 -1 788 -710
Zysk/ (strata) ze sprzedaży 6 351 10 294 1 519 2 438
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 416 11 447 2 492 2 711
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 9 953 11 113 2 381 2 631
Zysk/(strata) netto 7 028 8 621 1 681 2 040
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 918 3 394 1 177 804
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 257 -6 409 -3 889 -1 518
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 528 4 820 1 562 1 141
Aktywa trwałe 51 000 41 258 12 214 9 948
Aktywa obrotowe 87 906 93 544 21 053 22 556
Pożyczki udzielone długoterminowe 524 563 125 136
Pożyczki udzielone krótkoterminowe 5 763 5 214 1 380 1 257
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Należności krótkoterminowe 71 148 70 722 17 039 17 053
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 936 9 747 1 182 2 350
Kapitał własny 61 255 50 066 14 670 12 072
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 15 498 10 263 3 712 2 475
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 62 153 74 473 14 885 17 957
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.) 2,04 1,70 0 0,41
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,23 0,26 0,06 0,06
Liczba akcji na dzień bilansowy 31 616 102 29 400 000 31 616 102 29 400 000

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl - Prezes Zarządu
  • Mark Montoya - Członek Zarządu