Raporty kwartalne, 2015

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr (ESPI)

Nr ESPI, 27 luty 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN
4 kwartał(y) narastająco
okres od 01-01 do 31-12
w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco
okres od 01-01 do 31-12
2014 2013 2014 2013
Przychody łącznie całkowite 264 871 212 796 63 226 50 534
Przychody ze sprzedaży 250 390 209 208 59 770 49 682
Koszty działalności operacyjnej (247 532) (201 451) (59 087) (47 840)
Amortyzacja (9 051) (6 268) (2 161) (1 488)
Zysk/ (strata) ze sprzedaży 2 858 7 757 682 1 842
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 771 8 808 2 810 2 092
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 12 406 9 014 2 961 2 141
Zysk/(strata) netto 10 275 7 647 2 453 1 816
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 051 9 241 3 593 2 195
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20 965) (14 580) (5 004) (3 462)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 323 9 989 1 987 2 372
Aktywa trwałe 50 146 41 258 11 765 9 948
Aktywa obrotowe 104 602 93 544 24 541 22 556
Pożyczki udzielone długoterminowe 499 563 117 136
Pożyczki udzielone krótkoterminowe 9 645 5 214 2 263 1 257
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Należności krótkoterminowe 70 700 70 722 16 587 17 053
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 156 9 747 2 852 2 350
Kapitał własny 64 502 50 066 15 133 12 072
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 16 717 10 263 3 922 2 475
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 73 529 74 473 17 251 17 957
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.) 2,12 1,70 0,50 0,41
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,34 0,26 0,08 0,06
Liczba akcji na dzień bilansowy 31 616 102 29 400 000 31 616 102 29 400 000
Średnia ważona liczba akcji 30 395 728 29 400 000 30 395 728 29 400 000

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl - Prezes Zarządu
  • Mark Montoya - Członek Zarządu