Raporty kwartalne, 2015

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

Nr ESPI, 11 maj 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN
1 kwartał(y) narastająco
okres od 01-01 do 31-03
w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco
okres od 01-01 do 31-03
2015 2014 2015 2014
Przychody łącznie całkowite 57 810 72 384 13 934 17 278
Przychody ze sprzedaży 53 807 70 003 12 969 16 710
Koszty działalności operacyjnej -54 243 -66 478 -13 074 -15 868
Amortyzacja -959 -2 787 -231 -665
Zysk/ (strata) ze sprzedaży -436 3 525 -105 841
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 085 5 562 503 1 328
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 3 072 5 411 740 1 292
Zysk/(strata) netto 2 440 4 216 588 1 006
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 285 7 253 -1 756 1 731
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -904 -900 -218 -215
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 458 -3 086 1 316 737
Aktywa trwałe 50 044 50 167 12 239 11 770
Aktywa obrotowe 88 518 104 602 21 648 24 541
Pożyczki udzielone długoterminowe 505 499 124 117
Pożyczki udzielone krótkoterminowe 9 722 9 645 2 378 2 263
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Należności krótkoterminowe 62 247 70 700 15 223 16 587
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 425 12 156 2 305 2 852
Kapitał własny 66 765 64 325 16 328 15 092
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 16 717 16 717 4 088 3 922
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 55 080 73 727 13 470 17 297
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.) 2,11 2,12 0,52 0,5
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,08 0,33 0,02 0,08
Liczba akcji na dzień bilansowy 31 616 102 31 616 102 31 616 102 31 616 102
Średnia ważona liczba akcji 31 616 102 30 395 728 31 616 102 30 395 728