Raporty kwartalne, 2015

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

Nr ESPI, 09 listopad 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN
3 kwartał(y) narastająco
okres od 01-01 do 30-09
w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco
okres od 01-01 do 30-09
2015 2014 2015 2014
Przychody łącznie całkowite 128 058 197 149 30 794 47 161
Przychody ze sprzedaży 113 818 191 933 27 370 45 913
Koszty działalności operacyjnej -121 403 -185 582 -29 194 -44 394
Amortyzacja -3 145 -7 474 -756 -1 788
Zysk/ (strata) ze sprzedaży -7 585 -7 585 -1 824 1 519
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 146 10 416 997 2 492
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 4 621 9 953 1 111 2 381
Zysk/(strata) netto 3 769 7 028 906 1 681
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 215 4 918 -1 735 1 177
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 237 -16 257 -2 943 -3 889
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 772 6 528 3 071 1 562
Aktywa trwałe 48 492 51 000 11 441 12 214
Aktywa obrotowe 98 816 87 906 23 313 21 053
Pożyczki udzielone długoterminowe 479 524 113 113
Pożyczki udzielone krótkoterminowe 21 171 5 763 4 995 1 380
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Należności krótkoterminowe 65 867 71 148 15 540 15 540
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 476 4 936 1 292 1 182
Kapitał własny 68 094 61 255 16 065 14 670
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 8 816 8 816 2 080 3 712
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 70 398 70 398 16 609 14 885
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.) 2,14 2,04 0,51 0,49
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,12 0,23 0,03 0,06
Liczba akcji na dzień bilansowy 31 616 102 31 616 102 31 616 102 31 616 102

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl - Prezes Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki - Członek Zarządu